การเปนสถานรถไฟ ในปจจบนน สถานรถไฟตลาดพล กยง. คนฝงธน หรอใครทผานไปแถวๆ เพชรเกษม คงจะเคยไดผาน แยกตางระดบเพชรเกษม แยกบางหวา ซงเปนจดตดระหวางถนนราชพฤกษกบเพชรเกษม. บร การร บต ร บส งฟร สามย านม ตรทาวน […]

อพเดทลาสด รวมขอมล โครงการบาน โซนกรงเทพฯ-ฝงธน โครงการใหม บานเดยว ทาวนเฮาส ทาวนโฮม คอนโด ทกทำเล ครอบคลมพนทในเขตฝงธน. วทยา พนธมงคล รกษาการรองผวาการการรถไฟฟาขนสง มวลชนแหงประเทศไทย รฟม. คอนโด Bangkok Feliz Krungthonburi […]