แมวาฝนนจะดพอตวในเรองของโชคลาภทหาไดจากทไกลตว แตในทางอนๆ แลวความฝนนไมคอยด. ทำนายไดวา ทายวา จะไดรบเคราะห หรอมเรองบาดหมาง ทะเลาะววาท ความฝนน อาจจะมผลตอผหลกผใหญ. Pin On Human Interest Stories Social Entrepreneurship Philanthropy เสยสามครง แลวสวดมนตภาวนาเทาทสามรถจะสวดได […]

ฝนวารถหาย หรอ ฝนวารถถกขโมย ทำเอาใจคอไมด การฝนเกยวกบรถในลกษณะนจะหมายถงอะไรบาง หรอสอถงเลขอะไร. ทำนายฝนเหน วารถหาย แมนๆ ดดวงความฝนเหนวารถหาย. Life On 2 Wheels Get On ฝนวารถหาย ทะเบยน 3951 ชวงเวลาฝน […]