เครองบนคาราแวน บรรทกสารเคมลำละ 700 กก. ฐานเมฆ โดยทามมเยองกนสสบหาองศา เครองบนลา. มหาเภตราและภ ม ว ฒนธรรมเม องเพชรบ ร ม ลน ธ ว นเล ก ประไพ […]

ขาวคำ มตใหมทวไทย ประจำวนศกรท 1 มค. ฝนหลวง หนงในพระอจฉรยภาพของในหลวง รชกาล. แนวข อสอบ ล กม อช าง กรมสรรพาว ธทหารบก พร อมเฉลย จากคำกลาวทวา การพฒนาคนควาทเกยวกบฝนหลวงไดพฒนากาวหนาขนเปนลำดบ […]

นายอนนต สวรรณรตน ปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา ไดรบรายงานวามเครองบนของฝนหลวง ตกทอไทนโยค จกาญจนบร เบองตนมรายงาน. แถวท ๑ ชองท ๑๓ เปนขนตอนท ๑. ขาย ไมโครเวฟราคาถ ก เคร องใช ไฟฟ […]