2562 เวลา 0001 น. จากการทปฏบตการทำฝนหลวง จำเปนตองใชเครองบนในการปฏบตงานดวย อกทงภารกจทเพมมากขน จงมการรวมสองหนวยงานทมความ. ป กพ นโดย Wang Vjai ใน Thailand S Beloved King เครองบน ทำฝนเทยม […]