เรยน ผจดการฝายบคคล บรษท. การเขยนจดหมายสมครงานภาษาองกฤษ – การเขยนจดหมายสมครงานเปนภาษาองกฤษ สำหรบฝาย HR Human Resource Officer ดานลางคอตวอยางจดหมายสมครงานเพอนำไป. ต วอย าง จดหมาย ลา พ ก ร […]