มปญหากบเวลาขบรถแลวฝนตกมากเลยคะ บางทกเปนฝาทดานนอกรถ บางทกเปนฝาทดานในรถ กระจก ปรบหมนทปรบแอรออกไปททคมอรถ. วธไลฝากระจกรถ รวมเคลดลบ วธแกไขฝาเกาะกระจกรถ เดนทางปลอดภยชวงหนาหนาว เพมทศนวสยในการมองเหน. ราคาประหย ดว นน Bracar หน ากากหน งก นห นก นแมลงห […]