จกรยานเสอภเขาพบได Oyama จากรานจกรยาน Bike Monster บนทกภาพดวย กลอง Sony A6000 เลนส SIGMA 30mm F14 สนบสนนโดยบรษท Shiro Marketing. จกรยานพบไดเปนจกรยานทสะดวกในการพบพาไปในทตางๆ ได November 26 […]