พงษเทพ กระโดนชำนาญ นกรอง นกดนตร และกวในแนวเพอชวต เจาของฉายา กวศรชาวไร เปนสมาชกคนหนงของวงดนตรเพอชวตคาราวาน ยค. นาหม พงษเทพ แอดมตICU ปวยลมเลอดอดตนกานสมอง เพงออกมาเปดใจผานรายการ เจาะใจ ไปเมอไมนานมาน ถงชวตเฉยดตาย ผานโรครายมา. ท ล […]