หนงสอการตนคอมมค ฉบบพเศษเลม 777 มจำนวนจำกด การรบสนคา. ซซนนถกฉายครงแรกในวนท 5 กรกฎาคม จนถง 11 ตลาคม 2009 ทาง Fuji Television ในประเทศญปน มการรวบรวม DVD 2 ชดแรก […]