สอนอกสบโครงการรถไฟความเรวสงรฐบาลป ชไมตอบโจทยพฒนาคณภาพชวตคนไทย เชอการกเงนซำเตม. การกอสรางทางรถไฟสมยรชกาลท 5-รชกาลท 7 แมมอปสรรคแตไดระยะทางรวมกวา 3 พนกม. น งรถด วนตร ง ขว ญใจคนน งรถไฟสายใต ตอนบน ไปเท ยวเม องตร […]