2คาเฟ บานหม พทธมณฑล Cafe Banmee คาเฟ บานหม รานนานงบรรยากาศเยนสบายขวญใจสาวหวานในยานพทฑมณฑลสาย 2 ตวรานเปนตกดไซนสดเก ทจบ. สวนอาหาร เรอนแกว – รานอาหารไทยเกาแกยานพทธมณฑสาย 2 มทงโซน outdoor และหองแอร รานคอนขางใหญ […]