พพธภณฑคบานคเมองของไทย เพราะเปนพพธภณฑสำหรบประชาชนแหงแรกของประเทศไทย สถานทเกบและรอยเรยงเลาเรองราวและความเปนมา. พพธภณฑทางรถไฟไทย-พมา มสงอำนวยความสะดวกมากมาย และนทรรศการตางๆ ทมอบความรเปนอยางดตอนกทองเทยว เชน นทรรศการเกยวกบ. กระทรวงเกษตราธ การ แล หอทะเบ ยนท ด น ถนนราช น และ ถนนพระพ […]