รถยนตโดยสารทนงไมเกน 7 คน พรบ รถเกง 600. ในกรณขาดเกน 3 ปรถนาจะถกระงบทะเบยนไปแลว ตองทำการจดทะเบยนรถยนตใหม พรอมกบเสยคาปรบ ซงอาจมการเกบภาษรถยนต. ตามหาเจ าของลายม อในกระดาษแผ นน เหต เก ดท ลานจอดรถห […]