บ อยคร งเราเคยต งคำถามสงส ยหร อไม ว าเร องราวของ ในหลวงร ๙ อาจม มากมายมากกว าท เราค ดไม ถ ง พระราชอารมณ ข […]

ในหลวง พระราชน ทรงขบรถยนตพระทนงดวย. ใบรบรองการตรวจสภาพรถ สำหรบรถยนตทนงสวนบคคลไมเกน 7 คน รถยนตนงสวนบคคลเกน 7 ทนง รถยนตบรรทกสวนบคคล ทจดทะเบยนมาแลว. ชมคล ป ในหลวงทรงข บรถยนต พระท น งด วยพระองค […]

รวมรถยนต 7 ทนง รถครอบครว ราคาไมเกนลาน. ทะเบยนรถยนต พระทนง ในหลวง-ราชน บาเพญพระราชกศล เนองในวนมาฆบชา. เม องไทยม นะคร บร นน ไม ต ำกว า 3 […]