ขาวลาสด ภาคบรการจนรวงแตะระดบตำสดในรอบ 10 เดอน เหตอปสงคชะลอตว. รวมประกาศขายบาน ในพระประแดง สมทรปราการ กวา 39 รายการ. Pin On News พอดโดนยายททำงานไปอยพระประแดงครบ เพราะบรษทขาดคนชวคราว ไปทำงาน3เดอน แตผมไมรวาตอง. รถไฟฟ้า พระประแดง. […]

รฟมเลงประมลรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน ราษฎรบรณะ กระตนเมดเงน 1 แสนลานบาท ตอกเสาเขม ธคน หวงเปดบรการ มค2570 เชอมตอระบบ. อพเดทขาวรถไฟฟาสายสมวงชวงบางใหญ-บางซอ ยอดผโดยสารพง 4718 หลงเปดใหบรการสวนตอขยาย เตาปน-บางซอ พรอมอพเดทอตราคาโดยสาร. สร างป หน […]