คำราชาศพททใชเปนคำกรยา เปนคำแสดงอาการ แบงเปน ๔ ชนด ก. นายสภรณ อตถาวงศ หรอ แรมโบอสาน ผชวยประจำนายกรฐมนตร ออกจดหมายเปดผนกถง นายสมพงษ อมรววฒน ผนำฝายคาน และหวหนาพรรคเพอ. Lovequeen Suthida โพสต บนโปรไฟล […]