พระราชประวต สมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณ บดนทร. เครองบนลำเลยงแบบท 5 บล5 เครองบนลำนเปนเครองบนรนเดยวกบทบรษทเดนอากาศไทยใชงาน โดยไดรบการตกแตงเปนพเศษ. เคร องบ นราชพาหนะท ในหลวงทรงประท บต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น […]