ทำหนงสอถงสมเดจพระสงฆราชเจา สมเดจพระสงฆราช สมเดจพระราชาคณะหรอรองสมเดจพระราชาคณะ พระราชาคณะ ตวรใชคำอยางไรมาด. คำสง พระสงฆราช จดหมาย พระสงฆราช จดหมาย. ป กพ นโดย Ja Charin ใน คต ธรรม คำคม คำสอนพระพ […]