ปจจบนความตองการรถยนตระดบพรเมยมในตลาดยสคารยงมอยมาก สงผลใหภาพรวมตลาด เซกเมนตนมการเตบโตมาโดยตลอด ผบรโภคสวนใหญ. แหลงรวมรถยนตใชแลวสภาพด ราคาถก คดเกรดระดบพรเม. ราคาถ ก ศ นย รวมรถเช าสนามบ นอ ดร เช าง าย จองง าย […]