32 สญเสยมอตงแตขอมอ หรอแขน หรอเทาตงแตขอเทา หรอขา หรอสายตาตาบอด หรอ หหนวกเปนใบ หรอเสยความสามารถในการพดหรอลนขาด. รถยนต อยทกๆ ปแลว เรายงตองทำการ ตอภาษรถยนต หรอ ตอทะเบยน. มอเตอร ไซค ม อสอง […]

ใบรบรองการตรวจสภาพรถ สำหรบรถยนตทนงสวนบคคลไมเกน 7 คน รถยนตนงสวนบคคลเกน 7 ทนง รถยนตบรรทกสวนบคคล ทจดทะเบยนมาแลว. ในกรณทะเบยนทใชไมถกยกเลก เปนกรณทคณขาดตอทะเบยนประจำปรวมกนไมเกน 3 ป นบตงแตการตอทะเบยน. พ ร บ รถยนต ไม ใช […]

2 ประกนชน 2. บรษท กลางคมครองผประสบภยจากรถ จำกด เลขท 26 ซอย สขมวท 642 ถนน สขมวท แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรงเทพฯ 10260. Changeintomagazine ถาม ตอบ […]

รถยนต เอกสารทตองใชมอะไรบาง ซงเอกสารทใชมเพยงไมกอยาง คอ. การตอ พรบ รถจกรยานยนต. ก ตต พงษ พ ร บ ประก นรถยนต ประเภท1 5 ร บสม ครสมาช […]

สวนคา พรบ มอเตอรไซคตามปกตนนกตอไดปกตอยท. พรบรถยนตคมครองอะไรบาง คมครองคกรณไหม เบกอะไรไดบาง Update ลาสด. พ ร บ รถม ความค มครองอย างไรบ าง คารกษาพยาบาล กรณบาดเจบ สามารถเบกไดสงสดคนละ 30000 […]

เซเวนอนชวร สะดวกซอ ประหยดและอนใจกวากบประกนภยรถยนตราคาถก บรการครบวงจร ประกนภยรถยนตชน 1 ประกนภยรถยนต 2 พลส ประกนภย. พรบ รถยนต ขาด. 19 Likes 0 Comments Kp Pro Superbike […]

รถยนตสำธำรณะอนนอกจำกรถยนตโดยสำรประจ ำทำง รถยนตบรกำรหมำยควำมวำ รถยนตบรรทกคนโดยสำรหรอใหเชำ. อาคารชดตามพระราชบ ญญตนให ยนคาขอจดทะเบ ยนอาคารช ดต อพนกงานเจ าหน าทพร อมด วย 1. แนวข อสอบ น กว ชาการขนส […]

พรบรถยนตคมครองอะไรบาง คมครองคกรณไหม เบกอะไรไดบาง Update ลาสด. ใหความคมครองรถทเอาประกนกรณ รถชน รถหาย ไฟไหม แตในสวนของบคคลภายนอก คมครองชวต รางกาย และทรพยสนทเกดความ. พ ร บ รถม ความค มครองอย างไรบ […]

มอเตอรไซต หรอ ตอ พรบ. วธตอภาษรถจกรยานยนตออนไลน 2563 งายๆ ใครๆกทำได ไม. ร บทำ พรบ ต อภาษ รถยนต รถจ กรยานยนต ประก นภ ย […]