1การใชรถยนตพลงงานไฟฟานอกจากจะชวยลดการสนเปลองนำมนเชอเพลงทผลตจากฟอสซล อยางนำมนเบนซน และดเซล ลงแลว ยงจะสามารถชวย. รถยนต หมายถง ยานพาหนะทางบกทขบเคลอนทดวยพลงงานอยางใด. แห ต งสถาน ชาร จร บรถอ ว โต บ ม คว กชาร […]