รถยนตไฟฟา หรอ รถพลงงานไฟฟา เปนรถยนตขบเคลอนดวยมอรเตอรไฟฟาโดยการใชพลงงานไฟฟาทเกบอยภายในอปกรณเกบพลงงานไฟฟา. ถามาดใหด รถยนตไฟฟา ใชพลงงานในการขบเคลอนถกกวา รถนำมนพอสมควร คาไฟฟาตกหนวยละ 4 บาท และเคยมรายงานวา จะมคาไฟฟาสำหรบ. Honda Clarity เป นรถยนต เซลล พล งงานเช […]

ORA เปนอกหนงโปรดกซทอยภายใตแบรนด Great Wall ซงโมเดลทไดรบเสยงฮอฮาจากทวโลกนนกคอ ORA R1เปนรถยนตพลงงานไฟฟา 100 ทราคาถก. รถมนไฟฟาราคาถก MINI EV CAR. Zap Sparkee Smart Fourtwo Ev Clone 7 […]

จกรยานไฟฟา ทพาคณไปไดไกลขนในขนาดพบพกพาไดเลกนดเดยว ขบเคลอนดวยพลงงานจากคณและมอเตอรทใชพลงงานจากแบตเตอร 78Ah Li-ion ลอ. ปจจบนพลงงานหมนเวยนเขามามบทบาทมากขน ขอมลจาก Centre for Energy and Climate Solutions ในสหรฐอเมรกา การผลตพลงงานไฟฟาดวยพลงงานหมนเวยนคดเปน 1 ใน 4. ถ […]

อนาคตของรถพลงงานไฟฟาในไทยจะไปในทศทางใดกนแน บางกวายงดไมคอยสดใส ซงในความคดเหนผม. ทงน จากขอมลปจจบน มรถยนตไฟฟาจำหนายในประเทศไทย ในชนดใชแบตเตอร bev จำนวน 11 ยหอ 13 รน สวนรถแบบปลกอน ไฮบรด phev นนม 7 ยหอ. Https […]

Tesla Model S 85D ทใหพลง 417 แรงมา เรง 0-100 กมชม. และนคอปจจยสดทายททำให Tesla สามารถเปลยนมมมองของรถยนตไฟฟาได ซงกมาจากตวของซอโอบรษทเอง. Brg เป ดต ว Tesla รถไฟฟ […]

ม น ราคา เรม ตน 215 ลานบาท รจกมน สรปรายละเอยดของ Mini ทกรน Mini-th. การเดนทางในครงน นงทดสอบ4คน ดวยตวรถทรงกลองอาจดไมมแรงแต แรงบดขนาด 320 นวตนเมตร จากมอเตอรไฟฟาทำใหการออกตวทำไดทนใจ การ. […]