Yanyong Sinngam 1 November 2012. วสด ใชโฟมอด 3 มลลเมตร. เคร องบ นพล งยาง แบบstick Part 3 Youtube เปนอกแนวทางหนงในการสรางเครองบนพลงยาง ททำการแผนแบบ สราง. […]