จดหมายลาคร รองโดย วส ปลงซะ รองโดย ตก ชโร ไมไดเจตนา รองโดย มด ไขมก. ตวอยางจดหมายลาคร ตวชวดปนบอกเขยนตอบสน อาจถาม. ป กพ นโดย Mindgames ใน かわいい […]

พลอย ณฐชา เรมรองเพลงตงแตอาย 3 ขวบ ผานการเรยนรองเพลงจาก สถาบนดนตรตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนโรงเรยนในเครอสยามกลการ หรอแมแต. คอรด จบรด วง พลอย. ไผว าน องเป นป ต […]