ขอรบกวนทคะ เราทำงานอยบรษททวร ลกคาม complain เรองรถกบไกดวาไกดพดภาษาองกฤษไมด ภาษาฝรงเศสยงแลวใหญ และรถของบรษทเราก. และแปลไปอยางทเคยแปลซงจะทำใหเกดขอ ผดพลาดขนมาได เมอใด. ป กพ นโดย Ponpinya Thungsung ใน ใบงานภาษาไทยป 3 ส อการสอนคณ […]

กรณไชยนตกลาวหาวามจดผดพลาดอก 31 จด ณฐพลชแจงวาไดนำเสนอ. เหนวา การทขอ 4. ป กพ นโดย ใน หนอนไหมอยากเป นหนอนหน งส อ ในป 2020 หน งส อ […]