รวมคำศพทภาษาองกฤษเกยวกบการไปรษณย ศพทเรยกการสงพสด สงของตางๆ ไปยงผรบ. ชน กลอง หอ ตวอยางประโยค. แนวข อสอบ น กว ชาการพ สด สำน กงานเศรษฐก จการคล ง พร อมเฉลย […]