ไมทราบวาตอนนสามารถนำ power bank ขนเครองบนไดไหม. Power Bank ทใสกระเปาตองมขนาดความจไฟฟาไมเกน 32000 mAh. ซ อเลย Yoobao Power Bank เพาเวอร แบงค แบตเตอร สำรอง 8000mah ร […]