แหวนเพชรคณ Baitong และ คณ Jay เสรจเรยบรอยแลวคะ คณลกคามารบของไปแลวคะ มาสงทำพรอมคของพสาวดวยนารกมากๆเลยทง 2 ค ขอบคณทไววางใจรานเรานะคะ สนใจสงทำเครองประดบเพ