เร อเอกไชยเห นหาว จ ดอย ในประเภทเร อพระท น งเอกไชยในลำด บช นของเร อ พระท น งม ศ กด เสมอเก อบเท ยบเท […]