อนงไดมชาวเนตชวยกนแนะนำวธตามหาลกของคณพอรายน เพอจะไดสงจดหมายดงกลาวใหถงมอเจาตว และอยากหาทางชวยเหลอ ใหคณพอ. เนอเพลง จดหมายถงลก – รวมศลปน เนอเพลงถกตอง ครบทงเพลง ใชรองตามได อางองได พรอมเนอเพลงแบบ คาราโอเกะ. คอร ดเพลง Happy Ending ป อบ […]