การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รฟม รวมกบ บมจทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ BEM พรอมสนบสนนนโยบายของรฐบาล โดยไดเตรยมพรอมรองรบการใช. คมนาคม เตรยมเปดใหบรการรถไฟฟาสายสแดงปน โดยประสานรถเมลใหบรการเชอมตอทง 13 สถาน พรอมจดชตเตลบสรบสงคนจากสถานกลางบาง. Changeintomagazine พล งจ ตอาสา พล งข บเคล […]