จากเหตการณเครองบนฟอกเกอร fokker บตผ1 f-27mk200 หมายเลข 1202 ของกองทพเรอลอไมกางขณะจะลงจอดภายในหมวดบนเฉพาะกจ ภาคใต กองทพเรอ บรเวณทา. กรณเกดเหตเครองบนฟอกเกอร fokker บตผ1 f-27mk200 หมายเลข 1202 ของกองทพเรอลอไมกางขณะจะลงจอดภายในหมวดบนเฉพาะกจภาคใต กองทพเรอ บรเวณทา. 1988 […]