ซงใชในการสมครงาน วตถประสงคของ resume ทสำคญ คอ การแนะนำตวกบผวาจางดงนน resume จงเปนเอกสารสำคญใน. ขอมลในใบสมครเปนสวนหนงในการพจารณา กรณากรอกใหครบถวนชดเจน พรอมแนบรปถาย สำเนาหลกฐานการศกษาสำเนาบตรประชาชน 2. ประว ต ย อสวยงาม ออกแบบโดย Moo Measuretronix […]