อาคารสถานรถไฟฟาใตดนสถานพระราม 9 ทางออกท 3 อยภายใน Metro Mall ยนตท 7 แขวงดนแดง เขต. จวแตแจวจรง ๆ สำหรบ ฟอมม วน FOMM One รถไฟฟาแบบแบตเตอรขนาดจวของบรษท เอฟโอเอมเอม […]