วนท 2 กนยายน 2563 พลตต. สมฤทธ ตงเตา ผบกน8 กลาววา เมอคนทผานมาไดรบรายงานจาก สนบคคโล วามผตองหาหญงคดมยาเสพตดประเภทท 1. คอร ดเพลง วาฬเกยต น Gungun วาฬเกยต น […]