ใชเวลาขามฟากถงจดเชาจกรยาน ประมาณ 1015 นาท เวลารอ เวลาเรอขาม. การเดนทางเรอยนตขามฟากแมนำเจาพระยา ทาปากเกรด-ทาพระสมทรเจดย มทาเรอขามฟากในแมนำเจาพระยาจากชวงจงหวดนนทบร. มะพร าวทะเล Double Coconut Or Coco De Mer สวนนงน ชพ ทยา […]