62 เกดฟาผาใกลเครองบนแอรบสเอ380 ของสายการบนเอมเรตสทกำลงจอดรออยบนรนเวยของสนามบนในเมองไครสตเชรชของ. ฟาผาเครองบนเดลตา แอรไลน 2015-08-21 223003 นาทฟาผาเครองบน ขณะกำลงทยานขนบนบนฟา เนเธอแลนด. ส งปลดฟ าผ า ม สแกรนด ลำปาง พ นตำแหน ง […]