ภาษซอ โดยไดกำาหนดลกษณะภาษซอตองหามไวตามมาตรา 825 แหงประมวลรษฎากร. ตอตามรานเอกชน รถมอเตอรไซดครบหาปแลว วนกอนไปตออกรานนง เขาบอกใหไปตรวจสภาพรถกอน วนนเราวางเลยขบไปท ตรอ. ป กพ นในบอร ด Motorcycle Benelli มอเตอร ไซค ม อสอง […]