นายกฤษฎา จนะวจารณะ อธบดกรมศลกากร เปดเผยวา ทผานมากรมฯ ไดมการหารอรวมกบกระทรวงพาณชย และกรมสรรพสามตอยางตอเนอง เพอหา. ลดภาษ ผซอรถยนตไฟฟา จะไดลดภาษรถยนตไปอกประมาณ 12. Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q Tbn […]