รถไฟฟาใชกระแสไฟฟากระแสตรง 750 โวลต โดยรถไฟฟาจะเปนแบบ 3 ถง 6 ตตอหนงขบวน ซงสามารถรองรบผโดยสารไดมากกวา 50000 คน ตอชวโมงตอทศทาง. บอกเลกสมปทานกบบรษทโฮปเวลลอยางเปนทางการเมอวนท 20 มกราคม พศ. โหลดแนวข อสอบ เจ าพน […]