เมอคณมธรกจเปนของตวเอง คณจะตองเขยนจดหมายถงลกคาของคณ คณอาจจะเขยนเพอแจงเตอนขาว. จดหมายกจธระหมายถง จดหมายทใชตดตอกนเกยวกบเรองงาน กจธระตาง ๆ ทเปน. แบบฝ กการอ านเข ยน เล ม ๕ ภาษาเขยนไมใชถอยคำหลายคำทเราใชในภาษาพดเทานน เชน เยอะแยะ โอโฮ จมไปเลยแย […]