ตวอยาง Cover Letter ภาษาองกฤษ. ขอถามเพมคะ พอดทบเกา ไมวาสงเมลลให บแม หรอใหคนญปนภายในบรษท กจะขนตนดวย いつもお世話になっております ตลอด และรปแบบกคลาย ๆ. ว ธ การส งซ อส นค […]