ทนเคยเปนสวนสำคญเมอครงโรงงานมกกะสนผลตรถไฟเอง เพราะไม โดยเฉพาะไมสก เปนสวนประกอบหลกของตรถไฟ เชน ทนง ผนง. อยากรวา รถไฟมาเวลาไหน ซอตวอยางไร จายบนรถไฟ หรอทสถาน จากสถานลาดกระบง-มกกะสน ใชเวลาประมาณเทาไหร. นโยบายตามๆ ก น สมบ ต ผล […]