ปายรถโดยสารประจำทาง Bus Stop ระบบขนสงมวลชน. บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จำกด มหาชน ผใหบรการรถไฟฟา bts ไดยนฟองผบรหาร รฟมและบคคลทเกยวของ กบการยกเลกประมลโครงการ. ป กพ นโดย Tom Tommy ใน Munmun […]