เบรกขนราคารถไฟฟาสายสเขยวเปน 104 บาท ช สรางภาระแกประชาชน ควรกดใหไมเกน 42 บาทแบบสายอน ๆ ดวยซำ. 14 รถไฟฟาสายสทอง ระยะท 1 ชวงสถานกรงธน-สำนกงานเขตคลองสาน ระยะทางรวม 18 กโลเมตร จำนวน 3 […]