รถบรรทก 10 ลอ เพลาเดยว hino fl8jt1a 260 แรงมา แบบ6×2 มนำหนกรถรวมนำหนกบรรทก gvw ท 25ตน ดวยระยะตอตวถงท 74 เมตร เหมาะทจะทำตแหง. ตะปควง เปน เครองกล […]