พอดเหนกระทการบนไทยเยอะ เลยลองหาขอมลด เลยสงสยวาปรกตเครองบน 1 ลำควรมลกเรอกคน. C -130 ถกออกแบบใหมนำหนก 20000 กโลกรม ความยาว 288 เมตร ระยะระหวางปลายปกทงสอง 404 เมตร ความสง 116 เมตร พนทปก […]