รถไฟฟาเฉลมพระเกยรต 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 หรอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท หรอ รถไฟฟาสายสเขยวเขม เปนสวนหนงของแผนแมบทระบบขนสง. ททราบคอ ลาสด bts รบอนมต สเหลองกบชมพ คำถามคอ 1 แลวทเราเคยไดยนทเคาเรยกๆกนวารถไฟ bts […]

และในอนาคต เมอมการเปดใหบรการรถไฟฟาสายสมวงสวนตอขยายดานใต จะมเพมอก 2 แหง คอ บรเวณสถานบางปะกอก 1800 คน. รถไฟฟาสายสมวง ระยะทาง 212. คนนนท เฮ บอร ด รฟม ใจด ตร งราคาต […]