เปดจดหมาย มก หลงจ จากคกบางขวาง กอนถกประหารชวตจากกรณทกรมราชทณฑไดดำเนนการบงคบโทษตามคำพพากษาของศาลฎกาใหประหารนกโทษ. 2555 พนท จตรง นกโทษเดดขาดชายคนดงกลาวไดทำรายและบงคบใหเอา. ให เวลาก บร างกายได ทำงาน อย าร บร อนเพราะการร บร อนล […]