อเกล เปนเครองบนรบแบบผสม มสถตยอดเยยมในการออกปฎบต การ ซงชนะทง 100 เปอรเซน และไมสญเสย ใหขาศกเลย 1 สค. เครองบนรนนเปนเครองทไดรบการพฒนาใหศกยภาพสงเปนเครองบนขบไลรนท 4 ออกแบบโดยสหภาพโซเวยตสำหรบบทบาทครองความเปน. Mig 29 Birma 1 Ot Ws […]